Gold Barzilai Bracelet – Hagar Satat – הגר סתת
Shop